Ova Internet stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Slavonski Brod te partnera na projektu i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije. "Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile povezati svoja znanja, resurse i sudbinu. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tome kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica."

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA INDUSTRIJSKOG POSLOVOĐU U STROJARSTVU I ZA GRAĐEVINSKOG POSLOVOĐU

Projektom "Radne sposobnosti-izvor znanja" planira se educirati 30 osoba (15 zaposlenih i 15 nezaposlenih) za poslove industrijskog poslovođe u strojarstvu i građevinskog poslovođe. Polaznici će proći program usavršavanja za navedeno zanimanje u Tehničkoj školi Slavonski Brod, koja jedina na području Republike Hrvatske ima verificirana oba programa usavršavanja. Edukacija će trajati  šest mjeseci, odnosno 530 sati nastave,koja će se sastojati od nekoliko različitih modula.Tako će polaznici biti educirani za primjenu računala, poduzetničko reagiranje upravljanog sustava na interakcije s okolinom, upoznat će osnovne zakone ponašanja pojedinaca i socijalnih grupa, te oblike i načine komuniciranja koji u radnoj sredini razvijaju suradnju i unaprjeđuju dogovaranje i odlučivanje, osvijestiti vlastite psihičke procese te njihovu važnost u međuljudskoj komunikaciji, primjeniti znanja o komunikaciji u funkciji unapređivanja organizacije rada, uspješnosti poslovnih i suradničkih odnosa u timu. Osim toga, polaznici će se upoznati s odredbama Zakona o radu, fakultativnim izvorima radnog prava i pozitivnom legislativom radnog prava Europskih integracija, te nadopuniti znanja iz tehnologije struke (strojarstvo ili graditeljstvo), te usvojiti znanja iz područja zaštite na radu.

Edukacija je organizirana kroz seriju modula od kojih su prvih 5 zajednički za obje edukacijske grupe(industrijski poslovođa u strojarstvu i građevinski poslovođa), a odnose se na unapređivanje komunikacijskih vještina, usvajanje znanja iz primjene računala, osnova poduzetništva, organizacijske psihologije i radnog prava. Druga dva modula se razlikuju i odnose se na unapređivanje stručnih znanja iz tehnologije struke i zaštite na radu i odvijaju se odvojeno u dvije edukacijske grupe.  Za vrijeme edukacije vezane za primjenu računala, kandidati će također biti podijeljeni u dvije grupe (po 15 polaznika).

Predavanja vezana uz menadžerske vještine su zamišljene tako da polaznici steknu osnovna menadžerska znanja i komunikacijske vještine. U tu svrhu, osim „klasičnih“ metoda predavanja potrebno je koristiti i suvremene metode poučavanja i učenja: intervjui u paru, pedagoške radionice, timski rad, suradničko učenje, grupna diskusija, pregovaranje, igranje uloga, simulacija problemske situacije.

U dijelu edukacije koji će se odnositi na tehnologiju struke i zaštitu na radu vodit će se računa o tome da su predavanja usko povezana s praksom u industrijskom postrojenju  (vrsta tehnološkog centra za izvođenje novih tehnologija) odnosno na gradilištu. U ova dva modula predviđen je i praktični rad u radnom okruženju kako bi novostečena znanja odmah  mogli  primijeniti u uvjetima u kojima će raditi.

Metoda rada i dinamika obrade gradiva prilagođena je predznanju polaznika, imajući u vidu činjenicu da se radi o obrazovanju odraslih osoba koje ima svoje specifičnosti odnosno različite razine obrazovanja ili radno iskustvo u struci.

Nastava je organizirana u poslijepodnevnim satima radi grupe zaposlenih osoba koje će u svoje slobodno vrijeme pohađati nastavu.